Harta dan Infaq

Dalam kehidupan berbagai type manusia  terhadap harta.  Dalam mencari harta dan mengunakan Harta. Termasuk yang mana kita .

 1. Orang yang dalam mencari harta tidak mempedulikan harta halal dan haram, baik haram zat dan haram cara mempercarinya. Harta haram dan halal di sikat semua.
 2. Orang yang mencari harta hanya yang halal di ambilnya.
 3. Orang hanya mencari harta halal dan pengunakan harta kepada yang halal dan juga ke hal yang diharamkan.
 4. Orang yang mencari harta hanya mengambil yang halal dan membelanjakan kepada hanya halal.

Dalam hal Zakat infaq manusia terbagi :

 1. Orang yang tidak mau semakali mengeluarkan harta. seperti orang kafir dan orang munafiq yang tidak mau berinfaq kecuali dengan rasa enggan. 0%.
 2. Sebagai pedagang yaitu mengelurkan zakat infaq 2,5 %.
 3. Seperti seorang petani mengeluarkan zakat, infaq 5 % dan 10% setiap kali panen.
 4. Seperti orang Nasrani dan Petani yang mengeluarkan zakat/ Infaq sebesar 10%.
 5. Seperti orang mendapat rapasan perang dan menemukan barang tambang  sebesar 20 %.
 6. Seperti Imam Sahabat Ali bin Abi Tholib  1/3 atau 33,3%.
 7. Seperti Iman Sahabat Umar bin khatab Ra dan Usman Ra sebesar  1/2 atau 50 %
 8. Seperti Iman sahabat Abu Bakar Ra 100 % hartanya dinfaqkan untuk Allh Swt.
 9. Seperti orang selain dari dalam 8 golongan diatas.

Mari intropeksi diri termasuk golongan mana kita dalam masalah harta dan berinfaq.